Zemědělství na Lukavě

Zemědělství na Lukavě

Jak hospodaříme

Motto: Je třeba svůj vztah k půdě změnit a začít o ní opravdu pečovat. Je třeba proměnit zemědělství na ZEMĚ-DĚLSTVÍ, vrátit se k tomuto prastarému řemeslu a učit to nově přicházející zemědělce, s úctou a láskou k půdě, ke krajině a životu v ní.

Více informací o

Zemědělství na Lukavě

zkušenosti v oblasti
Pěstování biozeleniny

Jsme certifikovaná ekologická farma. Pěstujeme zeleninu listovou, plodovou,cibulovou, kořenovou, luskovou, košťálovou i koření. Hrajeme si s různými odrůdami jednotlivých druhů zeleniny, abychom vytipovali ty, kterým se na tomto místě bude dařit nejlépe. Pracujeme s půdou, jejíž kvalita je pro pěstování biozeleniny zcela zásadní.

zkušenosti v oblasti
Moderního využití koní

U nás na farmě se snažíme o co největší využití koní k práci. Myslíme si, že koně patří jak do naší minulosti, tak i k udržitelné budoucnosti. Využití koní nám přináší mnoho výhod. Jsou mnohem šetrnější k půdě. Jsou obnovitelným zdrojem. Mají nízkou uhlíkovou stopu a snižují naší závislost na fosilních palivech. A v neposlední řadě nás nutí zvolnit tempo.

zkušenosti v oblasti
Komunitou podporované zemědělství

Zeleninu a vejce prodáváme z velké části prostřednictvím KPZ. Známe svoje zákazníky a chceme jim nabídnout to nejlepší. Oni znají nás a vědí jak jídlo, které kupují, vzniká. Sdílíme rizika i výhody, který tento model přináší. Přímý vztah mezi zemědělcem a podílníky je výsadou komunitou podporovaného zemědělství.

zkušenosti v oblasti
Chov nosnic

Naše slepice žijí šťastný život. Mají dostatek prostoru, jsou krmeny kvalitním krmivem, mají klid pro snášku a mohou žít sociálně s ostatními děvčaty svého druhu

projekt
Centrum Konipas

Inovativní projekt tří subjektů: Farmy Lukava, s.r.o., Nadace pro půdu a Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s., který spojuje produkční ekologickou farmu, moderní využití koní v zemědělství a vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce. Je otevřen místní komunitě i široké veřejnosti a stojí na třech pilířích: agroekologické zemědělství, vzdělávání a sociální činnost.

je důležitá
Pestrá krajina

Chceme vytvářet zdravou druhově rozmanitou zemědělskou krajinu, chceme pracovat efektivně s vodou, sázet stromy a vracet půdě to, co potřebuje, aby rostla její kvalita pro budoucí generace. Chceme být ZEMĚ-DĚLCI.

často kladené dotazy

Otázky a odpovědi

Půda má klíčovou úlohu v zemědělství a je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů. Půda je komplexní ekosystém, jehož zdraví přímo ovlivňuje produktivitu rostlin, živočichů a i nás lidí. Stav půdního fondu je jedním z faktorů přímo vytvářejících a ovlivňujících stav životního prostředí kolem nás. 

Zemědělství přímo ovlivňuje kvalitu půdy. Je  rozdíl, zdali na zemědělské půdě hospodaří zemědělci konvenčním způsobem nebo zemědělci, kteří naplňují principy ekologického hospodaření.

Konvenčním zemědělství není primárně zaměřené na péči o kvalitu půdy a druhovou rozmanitost. Díky použití syntetických hnojiv a pesticidů proti škůdcům a patogenům, je důraz kladen na maximalizaci výnosů. Při intenzifikaci zemědělské výroby je tlak na zvyšování produkce a snižování nákladů bez ohledu na to, co se děje s půdou. Používané chemické látky se dostávají do půdy, vody, ovzduší a okolních oblastí a potravin samotných. Snižuje se tak kvalita a úrodnost půdy a zhoršují její mimoprodukční vlastnosti, zvyšuje se znečištění ovzduší, spodní i povrchové vody a potraviny s chemickou zátěží ovlivňují přímo i naše zdraví. 

V ekologickém zemědělství je pomocí pravidel a principů, která jsou přísně dodržovány a kontrolovány zajištěn důraz na minimalizaci působení negativních vlivů člověka na životní prostředí. Základem ekologického zemědělství je zdravá půda. Ekologické způsoby hospodaření lépe chrání organickou hmotu, která je nositelkou života v půdě. Ekologické zemědělství klade důraz na ochranu a budování  organické hmoty v půdě.  Základem je promyšlený osevní postup, organické hnojení, či zásahy posilující rozmanitost a stabilitu agroekosystému. Ekologicky obhospodařované půdy vykazují vyšší biologickou aktivitu a jsou odolnější před erozí lépe než konvenční. Ekologicky pěstované plodiny mají oproti produktům konvenčního zemědělství mnohem více antioxidantů a minimum reziduí pesticidů či jiných nebezpečných chemických látek.

Téma vody a změny klimatu se stává nejen v zemědělství tím klíčovým pro budoucnost. Změny, které se dějí kolem nás jsou viditelné pouhým okem a ten, kdo je nevidí, je asi slepý. Zemědělců se jistě velmi dotýká zejména úbytek vody v krajině, protože většina zemědělské činnosti se odehrává venku a je přímo závislá na vodě a na tom co se s přírodou děje. Právě způsob, jakým se celá desetiletí hospodařilo a na velké části zemědělské půdy dnes hospodaří (maximálně vytěžit, ale nic do krajiny nevracet),  přímo ovlivnilo současný stav půdy a její schopnost vodu zadržovat. Je třeba svůj vztah k půdě změnit a začít o ní opravdu pečovat. Půda je veřejným statkem, i když je v soukromém vlastnictví, zemědělec je za péči o ní placen formou dotací, veřejných peněz a měl by se o ni starat tak, aby až jednou ukončí svojí zemědělskou činnost a půdu někomu předá nebo prodá, minimálně zůstala tak kvalitní, jaká byla na začátku a nebo spíše, aby její kvalita, úrodnost, schopnost zadržovat vodu a bohatost na živiny narostla. Když tak nečiní, tak nenaplňuje veřejný zájem. Škoda, kterou páchá je nevyčíslitelná. 

Téma krajiny, vody v krajině, klimatu už začínají rezonovat na mnoha místech a lidé, protože se jich to přímo dotýká, na něj začínají slyšet. V souvislosti s těmito tématy se často hovoří o stromech a nutnosti jejich návratu do krajiny. V posledních desetiletích to je právě roztroušená zeleň , která  je pod narůstajícím tlakem. Ubývají nám hospodáři a to se projevuje i úbytkem stromů v krajině. Strom je nejenom krásný a vytváří kyslík, který všichni denně životně potřebujeme, ale významně se podílí také na zadržování vody v krajině, dává svým bytím v krajině možnost žít mnoha živáčkům a důležitým dílem přispívá k rozmanitosti krajiny. Dokonce je tím, kdo dokáže zastavit postupující klimatickou změnu a vysychání planety a ztrátu biodiverzity. Proto si myslíme, že je důležité promyšleně sázet stromy a každý k tomu může svým dílem přispět. Buď tím, že poskytne půdu pro výsadbu, sám sází stromy a nebo finančně podpoří výsadbu nových stromů.

KPZ neboli Komunitou podporované zemědělství je partnerství mezi zemědělcem (farmářem) a spotřebitelem (zákazníkem). Je založeno na blízkém vztahu bez dalších prostředníků (tzv. krátkých dodavatelských řetězcích) a sdílení výhod a rizik hospodaření. Komunita odběratelů (podílníků) si objedná a dopředu zaplatí podíl z produkce farmy a odebírá tak po celou sezónu pravidelně od místního ekologického  zemědělce to, co nabízí (zeleninu, vejce, mléčné výrobky, květiny, maso apod.). Podporuje tak lokální produkci s nižší uhlíkovou stopou, ekologické zemědělství a péči o půdu a krajinu místo anonymní průmyslové výroby a přispívá k ekonomické stabilitě malé farmy ve svém okolí. Podílník získává lokální čerstvou bio produkci za oboustranně přijatelnou cenu, která zemědělcům a jejich rodinám zajistí možnost udržet si svá hospodářství a důstojný život. Sdílí se svým zemědělcem jak výhody nadprodukce, tak rizika neúrody, která s sebou zemědělství přináší. Spojení producent-spotřebitel je založeno na přímém osobním kontaktu, důvěře a solidaritě.

 Více k tématu KPZ najdete na www.kpzinfo.cz.

Stačí nám o sobě dát vědět, tedy zaslat kontakt přes náš web www.lukava.net a nebo napsat e-mail na jana@lukava.net

  1. Jsou to živé bytosti, se kterými spolupracujeme a komunikujeme. Nejsme při práci s nimi sami.
  2. Jsou nádherní a oku lahodí.
  3. Krásně voní.
  4. Snižují naši závislost na fosilních palivech neb jedou na solární pohon.
  5. Použití koní je šetrnější k půdě.
  6. Vytváří statková hnojiva, které na farmě účinně využijeme pro budování půdní úrodnosti.
  7. Narozdíl od traktorů se umí reprodukovat, jsou tedy cestou k udržitelnosti.
  8. Učí nás být v přítomnosti tady a teď 
  9. Díky své rychlosti 5km/h nás učí méně spěchat
  10. Zajišťují nám i dostatek pohybu, neb člověk se okolo nich naběhá:-)